Rules for Rechecking & Reassessment


  • ૧. વિદ્યાર્થીએ પુનઃમૂલ્યાંકન માટે પેપર દીઠ રૂ .૩૦૦/- ફી અને ગુણચકાસણી માટે ફી પેપર દીઠ ૭૫/- ONLINE યુનિવર્સીટીની વેબસાઈટ લીંક  http://kskvku.digitaluniversity.ac મારફતે  ભરવાની રહેશે.
  • ૨. વિદ્યાર્થી પોતાની જ ઉતરવાહીનું પુનઃમૂલ્યાંકન / ગુણ ચકાસણી કરવા માટે અરજી કરી શકશે. 
  • ૩. પુનઃમૂલ્યાંકન / ગુણચકાસણી માટેની અરજી પરિણામ જાહેર થયા પછી પંદર દિવસમાં આવશે  તોજ સ્વીકારવામાં જો માર્કશીટ મળેલ ન હોય તો ઈન્ટરનેટની નોટીફીકેશનની પરિણામ સીટથી પણ અરજી કરી શકશે.
  • ૪. આંતરિક ગુણાંકન / ડીઝરટેશન કે ટર્મવર્કનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે નહી. વાઈવા,પ્રેક્ટીકલનાં ગુણ ચકાસણી / પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે નહી માત્ર યુનિવર્સીટી દ્વારા લેવાયેલ THEORY EXAM નાં ગુણ ચકાસણી / પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
  • ૫. કોઇપણ વિદ્યાર્થી ડીગ્રી ક્ક્ષાનાં બે પેપર કરતા વધારે પેપરની ઉતરવાહીનું પુનઃમૂલ્યાંકન  કરાવી શકશે નહી. 
  • ૬. કોઇપણ વિદ્યાર્થી ગુણચકાસણી ત્રણ પેપરમાં કરાવી શકશે .પુનઃમૂલ્યાંકન / ગુણચકાસણી બંને કરવાના હોય તો  બે  પેપરમાં  પુનઃમૂલ્યાંકન અને એક પેપરમાં ગુણચકાસણી કરાવી શકાશે.
  • ૭. ઉતરવાહીનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરતા જે વિષયનાં પેપરમાં પુનઃ મૂલ્યાંકન કરાવેલ હોય તે યુનિવર્સીટી પરીક્ષાનાં કુલ ગુણાંકમાં ૧૦% ટકા ફેરફાર જણાશે તો તેવી ઉતરવાહીનું વધુ એકવાર પુનઃ મૂલ્યાંકન થશે અને છેલ્લા બે મૂલ્યાંકનનાં સરેરાશ માર્ક્સ ગણાશે. 
  • ૮. પુનઃમૂલ્યાંકન / ગુણચકાસણી કારણે જે પરિણામ આવશે તે વિદ્યાર્થીને બંધનકર્તા રહેશે. 
  • ૯. વિદ્યાર્થીના ગુણ કે પરિણામ સુધરે ત્યારે સુધારેલા ગુણ કે પરિણામના આધાર પર સદરહુ વિદ્યાર્થી ચંદ્રક શિષ્યવૃત્તિ ઇનામ મેળવવા ગણત્રીમાં લેવામાં આવશે નહિ. 
  • ૧૦. ગુણ ચકાસણી માં જે સુધારો થાય તે છ માસ પહેલા કરાવી લેવાનો રહેશે  ત્યારબાદ આવેલ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી.
Attachment Size
PDF icon Rules for Rechecking & Reassessment.pdf242 KB

© 2018 All rights reserved. KSKV Kachchh University. Website Powered by Computer Department, Admin Block